Regulamin Serwisu Internetowego Design Spichlerz

 

 

§1 Zakrez Przedmiotowy

Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego „Design Spichlerz”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Design Spichlerz Sebastian Miśta z siedzibą 55-100 Trzebnica, ul. Łąkowa 14, posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6931987135, REGON 388162621, zwanego dalej „Design Spichlerz”, towarów za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem internetowym www.design-spichlerz.pl.

 

 

§2 Słowniczek

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Design Spichlerz - Design Spichlerz Sebastian Miśta z siedzibą przy ul. Łąkowej 14, 55-100 Trzebnica
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Design Spichlerz za pośrednictwem strony internetowej www.design-spichlerz.pl,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 4. Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Design Spichlerz.

 

 

§3 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Design Spichlerz a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Klient przed dokonaniem zakupów w Sklepie zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem dokonania przez Klienta zakupu towaru jest potwierdzenie przez niego faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wiążą Klienta wyłącznie w sytuacji, w której zostanie zawarta w formie pisemnej stosowna umowa pomiędzy Design Spichlerz a Klientem, zawierająca odmienne uregulowania.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Design Spichlerz.
 9. Design Spichlerz zastrzega, że zdjęcia towarów mogą zawierać produkty dodatkowe, nie wchodzące w skład oferty Design Spichlerz. W takiej sytuacji przy opisie towaru zamieszczona zostanie stosowna adnotacja.

 

 

§4 Przetwarzanie Danych Osobistych

 1. Design Spichlerz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Design Spichlerz w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Design Spichlerz nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
 3. Design Spichlerz zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Design Spichlerz uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez Klienta podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
 5. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Design Spichlerz.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

§5 Prawa Autorskie

 1. Design Spichlerz oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Design Spichlerz bądź podmiotów trzecich.
 2. Design Spichlerz wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Design Spichlerz, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Design Spichlerz.
 3. Design Spichlerz wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Design Spichlerz, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Design Spichlerz przez osobę wykorzystującą te materiały.

 

 

§6 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Serwisu Internetowego Design Spichlerz. Formularz dostępny jest po przyciśnięciu przycisku „Do kasy”, widocznego na każdej stronie w górnym pasku menu.
 3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Design Spichlerz.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, przyciśnięciu przycisku „Do kasy” oraz podanie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru, w tym podanie informacji o formie płatności, sposobie dostawy.
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania zamówienia w systemie sklepu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia zarejestrowania zamówienia ze strony Design Spichlerz określającego termin i warunki przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku braku towaru w magazynie, oczekiwany czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie.
 6. Design Spichlerz nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

 

§7 Ceny, Płatności, Promocje

 1. Wszelkie ceny towarów podane w serwisie internetowym Design Spichlerz wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana cena brutto.
 2. Ceny podane w serwisie internetowym Design Spichlerz nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Klient dokonuje płatności za towar w formie przelewu bankowego, płatności za pobraniem lub płatności gotówką.
 5. Przy zakupie towaru na zamówienie, Design Spichlerz może żądać zapłaty zaliczki.
 6. Design Spichlerz przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo w odrębnych regulaminach.

 

 

§8 Wysyłka i Dostawa

 1. Klient może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym Design Spichlerz, po potwierdzeniu tej możliwości przez firmę Design Spichlerz, bądź odebrać towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Design Spichlerz.
 3. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu oraz wszelakich usług dodatkowych świadczonych przez firmy kurierskie, transportowe, montażowe lub firmę Design Spichlerz.
 4. Dokument sprzedaży jest Klientowi doręczany wraz z zakupionym towarem lub dostarczany jest przez firmę Design Spichlerz odrębną przesyłką pocztową.
 5. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
 6. Towar doręczany jest pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Design Spichlerz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 7. Standardowa dostawa obejmuje dostawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

 

§9 Zamiana Towaru, Zwroty i Reklamacje

 1. Design Spichlerz dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru na inny pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, nie został zmontowany, jest czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje Design Spichlerz. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Klient.
 2. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22 poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w serwisie internetowym Design Spichlerz, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot ceny dokonywany jest na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Design Spichlerz.
 7. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
 8. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek  uszkodzeń Klient obowiązany jest sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
 9. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 141 Poz. 1176 ze zm.), w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
 10. Wszystkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy Design Spichlerz. Reklamacja może być również złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres  info@design-spichlerz.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 11. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady fizyczne bądź jest niezgodny z umową, należy go dostarczyć na adres siedziby Design Spichlerz wraz z reklamacją zawierającą opis wad i roszczenia Klienta. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru ponosi Design Spichlerz. Żądanie zwrotu tychże kosztów winno być zawarte w treści dokumentu reklamacji.
 12. Przesyłki zwrotne lub reklamacyjne wysyłane na koszt Design Spichlerz lub za pobraniem nie będą przez firmę Design Spichlerz przyjmowane.

 

 

§10 Gwarancja

 1. Design Spichlerz może udzielić Klientom na zakupione towary gwarancji, której czas trwania jest uzależniony od rodzaju sprzedawanego towaru oraz zasad i terminów udzielania na dany towar gwarancji przez producenta. Warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym załączanym do towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta – Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Design Spichlerz zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji.
 3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji jest pisemne złożenie reklamacji, a po uzyskaniu stosownego potwierdzenia od Design Spichlerz, dostarczenie do siedziby Design Spichlerz zakupionego towaru wraz z kopią dowodu zakupu.
 4. Wyłączona jest odpowiedzialność Design Spichlerz z tytułu gwarancji w przypadku towarów, które w chwili zakupu posiadały uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne (tzw. produkt niepełnowartościowy) i w związku z tym zostały zakupione po niższej cenie.
 5. Gwarancja wyłączona jest również, gdy dostarczony do siedziby Design Spichlerz towar opakowany jest w sposób niezapewniający ochrony przed powstawaniem dalszych uszkodzeń. W takiej sytuacji Design Spichlerz uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki i odesłania towaru bez przeprowadzenia naprawy na koszt Klienta.
 6. Gwarancja nie obejmuje reklamacji dotyczących naturalnego zużycia wyrobu (w tym ścieranie powierzchni podnóżków i podstaw krzeseł i stołów), mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie, a także spowodowanych niewłaściwym montażem.
 7. Gwarancja wyłączona jest w sytuacji, w której zakupiony towar znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej.
 8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Design Spichlerz zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie serwisu internetowego Design Spichlerz.
 2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§12 RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczamy , iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Design Spichlerz, ul. Łąkowa 14, 55-100 Trzebnica
 2. Kontakt z osobą realizującą w Design Spichlerz zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: info@design-spichlerz.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
 4. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
 5. Państwa dane osobowe pozyskano w wyniku dotychczasowych relacji biznesowych
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. pracownicy firmy Design Spichlerz w związku z realizacją obowiązków służbowych
  2. przewoźnicy, z którymi Design Spichlerz współpracuje w zakresie dostawy zamówień
  3. podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne firmy Design Spichlerz
  4. podwykonawcy obsługujący księgowość firmy Design Spichlerz
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§13 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym: www.design-spichlerz.pl oraz w siedzibie Design Spichlerz.
 3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Design Spichlerz nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.